Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

SNEW SERVICE PARTS B.V. (SSP)

Art. 1.      Definities

1.1 In dit document wordt verstaan onder:

a. ‘Algemene Voorwaarden’: het bepaalde in dit document;

b. ‘Wederpartij’: een partij aan wie SSP de Producten verkoopt en levert, niet zijnde en eindgebruiker (consument);

c. 'Elektronisch Communicatiemiddel: elektronisch reproduceerbaar bericht, bijvoorbeeld email of fax;

d. ‘‘Overeenkomst’: de (koop)overeenkomst  welke is gesloten tussen Wederpartij en SSP, waarbij SSP zich jegens de Wederpartij verbindt om  de Producten te leveren;

e. ‘SSP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SNEW Service Parts B.V., gevestigd te Boxtel;

f. 'Producten' of 'Product': nieuwe en gereviseerde ICT communicatieapparatuur, waaronder telefoonsystemen.

 

Art. 2.      Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Een verwijzing door de Wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door SSP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk, of per Elektronisch Communicatiemiddel, tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.3 Mochten (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden de algemene voorwaarden van SSP.

 

Art.3.       Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op één van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a. hetzij, indien een offerte /  aanbod per post of per Elektronisch Communicatiemiddel wordt toegezonden, op het moment waarop SSP de aan de Wederpartij toegezonden en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

b. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegezonden, op het moment waarop de Wederpartij een Product of Producten bestelt bij SSP en deze bestelling wordt aanvaard door SSP,

zulks onder voorwaarde dat de Algemene Voorwaarden door SSP aan de Wederpartij zijn aanvaard nadat deze ter hand zijn gesteld. Terhandstelling van de Algemene Voorwaarden geschiedt  per post, in persoon, of per Elektronisch Communicatiemiddel.

3.2 Een aanbod van SSP is 16 dagen geldig op straffe van verval. Het aanbod van Producten uit voorraad geschiedt altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

3.3 Het sluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot de Producten door de Wederpartij bij SSP geschiedt:

a hetzij, door digitale bestellingen via Elektronisch Communicatiemiddel;

b. hetzij, telefonisch met een daaropvolgende bevestiging, schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel, door SSP.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door SSP en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn slechts bindend, indien SSP deze schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, dan wel indien SSP met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen.

 

Art. 4.      Levering

4.1 Een door SSP opgegeven levertijd of een met de Wederpartij overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel anders is overeengekomen.

4.2 Bij grensoverschrijdende (koop)overeenkomsten geschiedt de aflevering van de Producten conform de met betrekking tot de (koop)overeenkomst van toepassing verklaarde 'Incoterms', welke op dat moment geldig zijn.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering 'af magazijn' casu quo 'ex warehouse'.

4.4 Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij SSP het transport regelt. Alsdan wordt in beginsel een opslag voor transport doorberekend aan de Wederpartij. Het transportrisico berust altijd bij de Wederpartij.

4.5 SSP is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is de Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

 

Art. 5.      Prijzen

5.1 De Wederpartij het juiste BTW-identificatienummer mededelen aan SSP, alsmede de naam waaronder de wederpartij bij de belastingdienst geregistreerd staat.

5.2 Alle prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten.

5.3 SSP is gerechtigd om de prijzen eenzijdig te wijzigen indien

de markt daartoe aanleiding geeft. De prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment dat de Wederpartij hiervan schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel op de hoogte is gebracht.

 

Art. 6.      Zekerheid. Eigendomsvoorbehoud

6.1 SSP is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren en/of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te vorderen.

6.2 Alle door SSP geleverde Producten blijven, tot het moment van volledige betaling van alle  uitstaande vorderingen door de Wederpartij volledig eigendom van SSP, met dien verstande dat de Wederpartij aansprakelijk is en risico draagt voor zorgvuldige bewaarneming van de door SSP geleverde Producten.

 

Art. 7.      Reclame

7.1 Wederpartij dient bij inontvangstneming van de Producten deze terstond te controleren op gebreken en hoeveelheid.

7.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en hoeveelheid worden door SSP slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na inontvangstneming door de Wederpartij schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel en voorzien van beeldmateriaal (foto) aan SSP zijn gemeld. Bij onzichtbare gebreken geldt een termijn van 8 dagen nadat de Wederpartij het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken. 7.3 Afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot de geleverde hoeveelheid, zal door SSP plaatsvinden door nalevering van Producten of door evenredige vermindering van de (koop)prijs. 7.4 De afwikkeling van gegronde klachten met betrekking tot gebreken geschiedt ingevolge de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 8.

7.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ontvangen door SSP. Zonder vermelding van redenen  worden reclames met betrekking tot facturen niet in behandeling genomen.

7.4 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben aanvaard. Alsdan worden reclames niet meer door SSP in behandeling genomen.

7.5 Het indienen van reclame ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, noch geeft het de Wederpartij het recht om overige (eerdere) verplichtingen ten aanzien van SSP op te schorten, te verrekenen, of uit te stellen.

 

Art. 8.      Garantie

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert SSP dat de Producten voldoen aan de omschreven eisen, kwaliteiten en/of eigenschappen die de Wederpartij naar redelijkheid mocht verwachten. Voor het overige geeft SSP geen garantie anders dan de gebruikelijke fabrieksgarantie, voor zover aanwezig. Op producten van Siemens, Alcatel en Nortel rust geen fabrieksgarantie.

8.2 In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie ontvangt de Wederpartij, zulks naar uitsluitend oordeel van SSP, vervangende Producten, dan wel een evenredige vermindering van de koopprijs.. 

8.3 De garantie komt te vervallen indien de Producten waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig  worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, aan de Producten wijzigingen zijn aangebracht ,dan wel identificatienummers verminkt of verwijderd zijn.

8.4 De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf het moment van levering van de Producten door SSP aan de Wederpartij. Na afloop van deze termijn vervalt het recht op garantie.

8.5 Indien de Wederpartij bij wederverkoop een garantie geeft die meeromvattend is dan de garantie uit dit artikel, dan is die regeling voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Art. 9.      Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van SSP is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 bepaalde garantie.

9.2 In geval sprake is van opzet of grove schuld van SSP, dan is SSP jegens de Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor gevolgschade, zoals immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, of winstderving.

9.3  De aansprakelijkheid van SSP wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeringen van SSP. In geval de verzekering de schade niet dekt, dan is de schadevergoedingsverplichting welke op SSP rust is beperkt tot een algemeen maximum van € 3.000,00 (zegge drieduizend euro) per schadegeval, of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

9.4 Schadeclaims dienen binnen 7 dagen, of zoveel eerder na het moment dat de Wederpartij de schade heeft kunnen onderkennen, schriftelijk of per Elektronisch Communicatiemiddel, bij SSP te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

9.5 De Wederpartij vrijwaart SSP voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen schaden, rente en kosten, welke verband houden met de aan de Wederpartij geleverde Producten krachtens de Overeenkomst.

9.6 Indien SSP door overmacht, of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, natuurramp, et cetera, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen, dan hebben SSP en de Wederpartij elk het recht de verplichtingen uit te stellen tot een later tijdstip. In geval de omstandigheid langer dan 3 maanden voortduurt, dan hebben SSP en de Wederpartij elk het recht om ontbinding van de Overeenkomst te verzoeken, zulks zonder recht op enige schadevergoeding.

 

Art. 10.    Opschorting en ontbinding

10.1 Indien en zolang de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden voortvloeit, dan heeft SSP het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. In een dergelijk geval is de Wederpartij gehouden alle door SSP te lijden schade, onder andere die wegens winstderving, te vergoeden.

10.2 In gevallen dat de Wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, of niet volledig, nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

dan heeft SSP het recht de Overeenkomst schriftelijk  te ontbinden, onverminderd het recht van SSP om vergoeding van kosten, schade en interesten, te vorderen.

 

Art. 11.    Betaling

11.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden, zulks ter keuze van SSP:

a. hetzij, netto in contanten bij levering,

b. hetzij door storting of overmaking op een door SSP aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 1 sub b genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door SSP te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is SSP bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de SSP, aan de Wederpartij de een rente van 2% per maand over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in het eerste lid tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

11.3 Iedere betaling van de Wederpartij wordt eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde handelsrente  alsmede op eventueel door SSP gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, en daarna op de oudste openstaande vordering.

11.4 Alle in redelijkheid door SSP in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Wederpartij van diens betalings-verplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten minste 15% voor binnenlandse incasso's en ten minste 20% voor buitenlandse incasso's,  met een minimum van € 500,00, zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Art. 12.   Annulering

12.1 De Wederpartij is gerechtigd een (koop)overeenkomst van Producten te annuleren, mits de annulering door SSP wordt ontvangen op dezelfde dag van totstandkoming van de (koop)overeenkomst. Het recht op annulering vervalt indien de Producten reeds geproduceerd zijn ten behoeve van de desbetreffende (koop)overeenkomst.

12.2 Na het verstrijken van de termijn als bepaald in het vorige lid is SSP niet gehouden om een annulering te accepteren. In geval dat SSP de annulering accepteert, dan is SSP gerechtigd om een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten door toeleveranciers aan SSP in rekening gebracht.

 

Art. 13.    Intellectuele Eigendom

13.1 SSP behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van haar merk, handelsnamen, modellen, ontwerpen, foto's, tekeningen, software, teksten en dergelijke, voor.

13.2 De Wederpartij zal, behoudens voorafgaande schriftelijke of per Elektronisch Communicatiemiddel verkregen toestemming, de intellectuele en industriële eigendomsrechten schaden of aanwenden voor eigen gebruik, zoals door verveelvoudiging, openbaarmaking of misbruik anderszins.

 

Art. 14.    Overig

14.1 Mocht deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend blijken, dan blijven partijen  aan het overblijvende

gedeelte verbonden. Alsdan zullen partijen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

14.2 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst.

14.3 Het is partijen niet toegestaan rechten ontleend aan deze Overeenkomst zonder toestemming van de andere partij aan derden over te dragen.

 

Art. 15.  Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden eerst in der minne naar redelijkheid en billijkheid beslecht.

15.3 Indien lid 2 van dit artikel geen uitkomst biedt dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

 

* * *